Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. TOEPASSING 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties, die worden verhuurd door SANDRIJN.COM. Op de overeenkomst tussen jou en SANDRIJN.COM is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. . 

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ en ‘je’ verstaan: de persoon die met SANDRIJN.COM een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie. Onder verhuurder wordt verstaan: de eigenaar van de villa/huuraccommodatie.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht jouw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. SANDRIJN.COM wijst alle algemene voorwaarden waarnaar je verwijst of die door jou worden gebruikt van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. 

1.5 De overeenkomst komt tot stand tussen de verhuurder en de huurder, waarbij SANDRIJN.COM als bemiddelaar optreedt.

1.6 SANDRIJN.COM wijst je erop dat reserveringen die je maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die je sluit met de verhuurder/SANDRIJN.COM.

2. RESERVERINGEN 

2.1 SANDRIJN.COM neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2 SANDRIJN.COM behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen reserveringen, met name groepen jongvolwassenen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.3 Als SANDRIJN.COM jouw reservering in behandeling neemt, stuurt SANDRIJN.COM je een bevestigingsmail en factuur binnen 7 dagen na verrichting van de reservering. Deze dien je direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan SANDRIJN.COM.

2.4 Ben je binnen 8 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dien je contact op te nemen met SANDRIJN.COM, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen jou en de verhuurder/SANDRIJN.COM komt een overeenkomst tot stand op het moment dat SANDRIJN.COM de reservering aan je heeft bevestigd.

2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is. 

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST 

3.1 Als je, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is SANDRIJN.COM niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van SANDRIJN.COM om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval SANDRIJN.COM jouw wijzigingen accepteert, zal SANDRIJN.COM eventuele wijzigingskosten bij je in rekening brengen als deze wijzigingen 28 dagen of korter voor aanvang van jouw verblijf worden aangevraagd. 

3.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Als je na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie het aantal accommodaties wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 13 van onze Algemene Voorwaarden.

3.4. Als SANDRIJN.COM door omstandigheden een wijziging in een door jou geboekte reservering dient te maken met betrekken tot locatie kan SANDRIJN.COM je een passend alternatief bieden. 

4. IN-DE-PLAATSSTELLING 

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met SANDRIJN.COM.

4.2 Indien jij en SANDRIJN.COM zijn overeengekomen dat jij en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijf je naast de huurder en/of gebruikers die jou en/of andere gebruikers vervangen, hoofdelijk aansprakelijk tegenover SANDRIJN.COM voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de eventuele wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten. 

5. PRIJZEN 

5.1 Je bent aan SANDRIJN.COM verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de factuur van de reservering.

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt als de bevestiging van de reservering/factuur door SANDRIJN.COM is verzonden 

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4 SANDRIJN.COM heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar SANDRIJN.COM geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen. 

5.5 Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. SANDRIJN.COM is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar websites. Kom je toch iets tegen dat niet correct is, dan stel ik je reactie absoluut op prijs.

6. EXTRA KOSTEN 

6.1 De huurder is behalve de huurprijs ook eventuele reserveringskosten en lokale belasting (ob) verschuldigd. 

6.2 De lokale belasting is op dit moment 7%. De huurder is aan SANDRIJN.COM te allen tijde het vastgestelde en geldende tarief aan lokale belasting verschuldigd. 

6.3 Voor enkele accommodaties is huurder apart kosten voor de nutsvoorzieningen (water, gas, elektra) verschuldigd. Hiervan word je voor de definitieve boeking op de hoogte gesteld. De kosten voor het gebruik van deze nutsvoorzieningen worden afgerekend op basis van het daadwerkelijk gebruik verband houdende met het verblijf. Het gebruik wordt gemeten en zowel vooraf als aan het einde van uw verblijf genoteerd. De kosten worden verrekend met de waarborgsom op basis van de door SANDRIJN.COM vastgestelde tarieven. Deze tarieven kunt je terugvinden op de offerte en factuur van SANDRIJN.COM. Tarieven kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. 

7. BETALINGEN 

7.1 Binnen 7 dagen na het maken van een reservering dien je een aanbetaling te doen van 25% van het totaal te betalen huurbedrag. 

7.2 Het restant bedrag van de huurprijs plus de borg dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van het verblijf te zijn ontvangen door SANDRIJN.COM zoals vermeld op de factuur. 

7.3 Bij reserveringen binnen 8 weken maar tot 14 dagen voor aanvang van jouw verblijf dient het totaal te betalen bedrag binnen 3 dagen na het maken van de reservering te worden voldaan. Bij reserveringen binnen 14 dagen voor aanvang van jouw verblijf dient het totaal te betalen bedrag direct bij de reservering te worden voldaan. Bij gebreke van een betaling volgens het vorenstaande kan SANDRIJN.COM je het gebruik van de accommodatie ontzeggen.

7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan jou gefactureerde bedragen ben je onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Als (tijdige) betaling uitblijft, is SANDRIJN.COM gerechtigd de overeenkomst te ontbinden (annuleren). Je bent aansprakelijk voor alle schade die SANDRIJN.COM als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die SANDRIJN.COM in verband met jouw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. SANDRIJN.COM heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing 

7.5 SANDRIJN.COM heeft steeds het recht om vorderingen op jou uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door jou uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen. 

8. AANKOMST, VERTREK EN MINIMUM VERBLIJF

8.1 Je kunt elke dag aankomen of vertrekken en je kunt de accommodatie betrekken op de startdatum van de verblijfsperiode tenzij anders is overeengekomen met SANDRIJN.COM.

8.2 De huurder dient zich op de dag van aankomst altijd minstens 30 minuten van tevoren telefonisch met beheerder in contact te stellen om het verwachte tijdstip van aankomst door te geven. Net voor vertrek vanaf het vliegveld naar de accommodatie bijvoorbeeld. Gegevens van de beheerder staan op de ontvangen voucher.

8.3 SANDRIJN.COM verwacht dat de huurder de accommodatie op de einddatum uiterlijk om 12:00 uur verlaat om het schoonmaakteam de gelegenheid te geven de accommodatie tijdig gereed te hebben voor de volgende huurder. Als de accommodatie niet dezelfde dag verhuurd is, is een latere check-out in overleg mogelijk.

8.4 Er geldt een minimum verblijf van 7 nachten m.u.v. het piekseizoen (kerstvakantie). In de kerstvakantie geldt een minimale afname van 14 nachten.

8.5 Als je de overeenkomst met SANDRIJN.COM voor langere duur dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en SANDRIJN.COM daarmee akkoord gaat, is SANDRIJN.COM steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

8.6 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de factuur, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door SANDRIJN.COM. Als je een reisverzekering hebt afgesloten en je voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt je een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij. 

9. REGLEMENTEN 

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door SANDRIJN.COM/verhuurder vastgestelde regels. 

9.2 Voor zover een huishoudelijk reglement in de accommodatie van toepassing is, dient huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Verhuurder/eigenaar zorgt ervoor dat een exemplaar van het huishoudelijk reglement in de accommodatie aanwezig is.

9.3 Volgens de lokale verordeningen zijn alle gasten, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Als de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan de verhuurder of SANDRIJN.COM besluiten de gasten niet onder te brengen. 

9.4 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van SANDRIJN.COM en op de factuur voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.5 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud sta je zonder recht op vergoeding toe dat tijdens jouw verblijf aan de accommodatie werkzaamheden worden uitgevoerd. Uiteraard beperken we dit tot een minimum.

9.6 Het laten doen van de eindschoonmaak is door verhuurder/eigenaar verplicht gesteld al dan niet tegen de extra kosten die vermeld staan op de factuur. De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren. Voor vertrek wordt huurder geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren, geen vuile vaat achter te laten en de barbecue schoon te maken. Er kunnen meerkosten gerekend worden voor een vuile barbecue.

9.7 Verhuurder/eigenaar en/of beheerder zijn gerechtigd om een deel van de waarborgsom als extra schoonmaakkosten te gebruiken.

9.8 De huurder en gebruikers ontvangen bij de accommodatie bed- en badlinnen.

9.9 Bij overtreding van de regels opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de beheerder van de accommodatie, heeft SANDRIJN.COM het recht jou, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van de accommodatie te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

9.10 Indien beheerder van de accommodatie ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is beheerder gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen. 

9.11 Het is niet toegestaan in de accommodatie te roken. Eventueel aanwezige asbakken zijn bedoeld voor buitenshuis of op balkon of terras. 

9.12 Het meenemen van huisdieren naar de accommodatie is niet toegestaan.

9.13 In geval huurder zonder toestemming toch (een) huisdier(en) mee heeft gebracht kan achteraf een boete worden berekend van €150,00 per huisdier per dag. Daarnaast behoudt verhuurder/eigenaar zich het recht voor alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen.

9.14 De accommodatie is uitsluitend bedoeld als vakantieverblijf. De huurder dient rekening te houden met de op het resort of in de wijk geldende regels en verkeersregels (max. snelheid, parkeren op de parkeerplaats bij uw accommodatie etc.). Dit betekent o.a. dat er geen sprake mag zijn van geluidsoverlast, naakt zonnen en/of het houden van feesten en/of andere bijeenkomsten. Bij twijfel raadpleeg vooraf SANDRIJN.COM en/of de beheerder. 

9.15 De bij de accommodatie getoonde foto’s dienen uitsluitend om indruk te geven van het gehuurde. Het staat verhuurder/eigenaar vrij om de inrichting (e.d.) van de accommodatie te wijzigen. Deze wijzigingen leiden niet tot het kosteloos annuleren van de boeking. Voor zetfouten kan SANDRIJN.COM nooit aansprakelijk worden gesteld. SANDRIJN.COM behoudt het recht om zonder toestemming van de huurder prijzen en arrangementen te wijzigen als de situatie daarom vraagt. Eventuele fouten in een brochure, advertentie of enige andere publicatie zullen op de website van SANDRIJN.COM hersteld worden, zodat je altijd de meest actuele en juiste informatie kunt terugvinden.

10. GEBRUIK ACCOMMODATIE, INVENTARIS EN ZWEMBAD

10.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor en ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en voor het gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.

10.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan beheerder van de accommodatie en aan SANDRIJN.COM en te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap. 

10.3 Zwembaden zijn in de regel het hele jaar te gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk in welk kader verhuurder/eigenaar geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden. 

10.4 Kinderen mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat kinderen een zwemvest gebruiken. Indien beveiliging aanwezig mag deze nooit als vervanging worden gezien van de supervisie van de ouders voor hun kinderen. Verhuurder/eigenaar is niet aansprakelijk voor ongelukken in en om een zwembad dat hoort bij de accommodatie.

10.5 Het is huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Als er problemen zijn met het zwembad (bijv. zwembad wordt groen of zuiveringsinstallatie werkt niet goed) dient huurder de beheerder of verhuurder/eigenaar hiervan terstond op de hoogte te stellen, zodat schade wordt voorkomen. 

11. INTERNETGEBRUIK 

11.1 Verhuurder van de accommodatie biedt de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een Wifi netwerk.

11.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet en ook de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem. 

11.3 SANDRIJN.COM/verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

11.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden, dienen de wettelijke regels te respecteren en zich te onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan de eigenaar van de accommodatie en/of SANDRIJN.COM in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van SANDRIJN.COM als aanbieder van accommodaties. 

11.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de huurder/gebruiker dan wel degene die de huurder vergezellen, heeft SANDRIJN.COM  het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

11.6 De huurder vrijwaart SANDRIJN.COM tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op SANDRIJN.COM zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt. 

12. BORGSOM 

12.1 SANDRIJN.COM vraagt altijd om een borgsom. De borgsom bedraagt € 500,- tot €1.000,-. Dit is wisselend per accommodatie. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen jong volwassenen) kan de vereiste borgsom door SANDRIJN.COM worden verhoogd.

12.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die SANDRIJN.COM en de huiseigenaar kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen.

12.3 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt binnen 7 dagen na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van SANDRIJN.COM op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

12.4 Voor eventuele negatieve koersverschillen kan SANDRIJN.COM niet aansprakelijk worden gesteld. 

13. ANNULERINGSKOSTEN 

13.1 Als huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient de verhuurder hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te worden gesteld. Als een overeenkomst wordt geannuleerd, kan SANDRIJN.COM de huurder naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

a.    Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 40% van de huursom;

b.    Bij annulering vanaf 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de huursom;

c.    Bij annulering vanaf 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de huursom;

d.    Bij annulering vanaf een week voor de dag van aankomst blijft 100% reissom verschuldigd.

13.2 Kan de reis i.v.m. COVID-19 gerelateerde reden niet doorgaan dan kijken we samen naar een andere datum. Lukt dit niet, dan kan de reis worden geannuleerd en is er geen huursom verschuldigd en zal de verhuurder de al betaalde huursom en borgsom volledig terugbetalen aan de huurder. Deze regeling is uitsluitend van toepassing als: 

 • Op de datum van vertrek geen vluchten gaan naar Curaçao, of
 • Op de datum van vertrek Curaçao in lockdown is, of
 • De Nederlandse regering een negatief reisadvies heeft afgegeven voor de periode die is geboekt met een code rood, of
 • Bij aankomst op het eiland een quarantaine verplichting is voor de toerist, of
 • Bij vertrek naar Curaçao duidelijk is dat bij terugkomst in Nederland de huurders in Nederland in quarantaine moeten. 

13.3 Je kunt je tegen annuleringsrisico’s verzekeren door een annulerings- verzekering af te sluiten. 

14. OVERMACHT EN WIJZIGING 

14.1 In het geval SANDRIJN.COM al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan SANDRIJN.COM  binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

14.2 Overmacht aan de zijde van SANDRIJN.COM bestaat als SANDRIJN.COM in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van SANDRIJN.COM, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

14.3 Je bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Als je het wijzigingsvoorstel afwijst, dien je dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft SANDRIJN.COM het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Je hebt dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het al betaalde deel van) de huursom. SANDRIJN.COM zal als dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade. 

15. OPZEGGING 

SANDRIJN.COM heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, als bij reservering persoonsgegevens van je en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan. 

16. AANSPRAKELIJKHEID 

16.1 SANDRIJN.COM/verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf en/of de huur/het gebruik van accommodatie van SANDRIJN.COM, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van SANDRIJN.COM. Dit geldt ook voor kosten voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de accommodatie ten gevolge van de vertraging. 

16.2 SANDRIJN.COM/verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor:

 • Ongevallen in en om de woning
 • Ongevallen in en om het zwembad
 • Tijdelijke stroringen aan apparatuur in/om de woning en in stroom- of watervoorziening
 • Overtreding van de geldende resort/wijkregels
 • Overmacht van welke aard dan ook
 • Overlast van activiteiten buiten het gehuurde perceel
 • Storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten. 
 

16.3 De huurder en iedere gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van SANDRIJN.COM Verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door je en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van jezelf en/of van derden die zich met jouw toestemming in of bij de accommodatie bevinden. 

16.4 De huurder vrijwaart SANDRIJN.COM/Verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van jezelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met jouw toestemming in of bij de accommodatie bevinden.

16.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke je alsdan verplicht bent te voldoen. Deze kosten worden ingehouden op de borgsom van artikel 12.

16.6 SANDRIJN.COM/ Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, van welke aard dan ook. In het geval van opzet of grove schuld van verhuurder is verhuurder maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de kale huursom. Indien tussen verhuurder en huurder geen minnelijke oplossing van een eventueel geschil kan worden bereikt, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland.

17. KLACHTEN 

17.1 Ondanks de zorg en de inspanning van SANDRIJN.COM kun je van mening zijn dat je een gerechtvaardigde klacht hebt met betrekking tot de accommodatie. Deze klacht dien je in eerste instantie ter plaatse en direct, binnen 24 uur na het ontstaan daarvan, bij SANDRIJN.COM te melden zodat de verhuurder/eigenaar in staat wordt gesteld de klacht te adresseren. Huurder dient verhuurder/eigenaar altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen en daartoe toegang te verlenen tot de accommodatie.

17.2 Als de klacht niet bevredigend wordt geadresseerd, kan huurder uiterlijk binnen een week na afloop van de huurperiode, de klacht, schriftelijk bij SANDRIJN.COM indienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens en vergezeld van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en/of foto’s. 

17.3 SANDRIJN.COM zal de klacht namens huurder doorgeven aan desbetreffende verhuurder/eigenaar. In een situatie als genoemd in lid 2 van dit artikel 18, zal SANDRIJN.COM in contact treden met verhuurder/eigenaar en tussen huurder en verhuurder/eigenaar bemiddelen om te trachten een minnelijke oplossing tot stand te brengen. Het bepaalde in dit artikel 18.3 is uitsluitend een inspannings-verplichting van SANDRIJN.COM. 

17.4 Bij vroegtijdig vertrek (zonder overleg en voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover met verhuurder/eigenaar) uit de accommodatie, blijft de totale huursom verschuldigd en ontslaat dit verhuurder/eigenaar van iedere vorm van schadeloosstelling. 

17.5 SANDRIJN.COM zal uiterlijk twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven aan huurder.

17.6 Indien huurder zich niet houdt aan de termijn en voorwaarden die zijn gesteld in lid 1 t/m 5 van dit artikel 18, verliest hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover al enig recht op schadevergoeding bestaat. 

18. RENTE EN INCASSOKOSTEN 

18.1. Huurder die niet tijdig aan de geldelijke verplichting naar SANDRIJN.COM heeft voldaan, is over het nog openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende verhuurder/eigenaar en/of dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

18.2. Huurder is gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de wettelijke regeling normering buitengerechtelijke incassokosten. 

19. REISDOCUMENTEN 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor jouw bestemming zijn vereist. SANDRIJN.COM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten. 

20. PRIVACY 

20.1 Alle gegevens die je aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze diensten te geven. 

20.2 Op jouw verzoek zullen wij jouw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. 

20.3 Als je geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kun je ons dat laten weten door een mail te sturen aan hello@sandrijn.com.

21. ALGEMEEN 

21.1 SANDRIJN.COM zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.

21.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden SANDRIJN.COM niet.

21.3 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties van algemene voorwaarden.